Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen vertegenwoordigers en drie leerkrachten. De raad adviseert en controleert in beleidszaken en bespreekt dit eventueel met de directie, haar achterban of het bestuur van de school.

Onze MR is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Afke van der Meer is onze vertegenwoordiger.

Vergaderdata 2020-2021
De vergaderingen in dit schooljaar zijn op donderdag 17 september 2020, maandag 9 november 2020, dinsdag 19 januari 2021, woensdag 10 maart 2021, maandag 19 april 2021 en donderdag 17 juni 2021.

De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.

De MR-leden:

namens de ouders:
Janneke Hofstede (voorz.)
Sita Hofma
Marrit Kuiper
namens het team:
José van der Laan
vacature (secr.)
Julian Visser


Agenda en notulen

Agenda en vastgestelde notulen worden gepubliceerd in het ouderportaal van de school.
Notulen van voorgaande jaren zijn op te vragen via mr.obsroute0513@ambion.nl

Jaarverslag en jaarplan
Onder aan deze pagina kunt u het jaarverslag 2018-2019 inzien. 

Reglementen MR
Onder aan deze pagina vindt u ook het reglement en het huishoudelijk reglement van de MR.

Contact
Ons e-mailadres is mr.obsroute0513@ambion.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van ons scholennetwerk Ambion vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt zaken die voor alle openbare scholen van belang zijn. De GMR heeft een eigen website. U vindt daar heel veel informatie betreffende medezeggenschapszaken. Ook het tijdschrift MR-actueel is er te lezen. 
Klik hier voor de website van de GMR.

Gerelateerde documenten: