Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen vertegenwoordigers en drie leerkrachten. De raad adviseert en controleert in beleidszaken en bespreekt dit eventueel met de directie, haar achterban of het bestuur van de school.

Onze MR is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Janneke Hofstede is onze vertegenwoordiger.

Vergaderdata 2020-2021
De vergaderingen in dit schooljaar zijn op donderdag 17 september 2020, donderdag 12 november 2020, donderdag 21 januari 2021, donderdag 18 maart 2021, donderdag 22 april 2021 en donderdag 17 juni 2021.

De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.

De MR-leden:

namens de ouders:
Janneke Hofstede (voorz.)
Sita Hofma (secr.)
Marrit Kuiper
namens het team:
Charlotte Drop
José van der Laan
Julian Visser


Agenda en notulen

Agenda en vastgestelde notulen worden gepubliceerd in het ouderportaal van de school.
Notulen van voorgaande jaren zijn op te vragen via mr.obsroute0513@ambion.nl

Jaarverslag en jaarplan
Onder aan deze pagina kunt u het jaarverslag 2019-2020 inzien. 

Reglementen MR
Onder aan deze pagina vindt u ook het reglement en het huishoudelijk reglement van de MR.

Contact
Ons e-mailadres is mr.obsroute0513@ambion.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van ons scholennetwerk Ambion vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt zaken die voor alle openbare scholen van belang zijn. De GMR heeft een eigen website. U vindt daar heel veel informatie betreffende medezeggenschapszaken. Ook het tijdschrift MR-actueel is er te lezen. 
Klik hier voor de website van de GMR.

Gerelateerde pagina's: