Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen vertegenwoordigers en drie leerkrachten. De raad adviseert en controleert in beleidszaken en bespreekt dit eventueel met de directie, haar achterban of het bestuur van de school.

Onze MR is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Aaltje Krist is onze vertegenwoordiger.

Vergaderdata 2023-2024
De vergaderingen dit schooljaar zijn op dinsdag 26 september 2023, woensdag 22 november 2023, maandag 22 januari 2024, woensdag 27 maart 2024, dinsdag 14 mei 2024, dinsdag 2 juli 2024

De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.

De MR-leden:

namens de ouders
Marrit Kuiper (voorz.)
Jeroen Luring (secr.)
Nico van der Wal (vicevoorz.)
namens het team:
Harmke de Jager
Aaltje Krist
Willemijn Smit

Agenda en notulen
Agenda en vastgestelde notulen worden gepubliceerd in het ouderportaal van de school.
Notulen van voorgaande jaren zijn op te vragen via mr.obsroute0513@ambion.nl

Jaarverslag en jaarplan
Onder aan deze pagina kunt u het jaarverslag van de MR inzien.

Reglementen MR
Onder aan deze pagina vindt u ook het reglement en het huishoudelijk reglement van de MR.

Contact
Ons e-mailadres is mr.obsroute0513@ambion.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van ons scholennetwerk Ambion vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt zaken die voor alle openbare scholen van belang zijn. De GMR heeft een eigen website. U vindt daar heel veel informatie betreffende medezeggenschapszaken. 
Klik hier voor de website van de GMR.

gerelateerde pagina's: